İstanbul Yelken Kulübü Tüzüğü

İSTANBUL YELKEN SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

İstanbul Yelken Spor Kulübü Bakanlar Kurulu’nun 6.11.1952 gün ve 3/1-5844 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan spor kulübüdür.

 

Kuruluş Hükümleri

 

Spor Kulübünün Forsu ve İsmi

MADDE 1-      

1.1.        Spor kulübünün adı İstanbul Yelken Kulübü. Kısaca İ.Y.K.’dır.

1.2.        Merkezi İstanbul’dur.

 

MADDE 2-      

2.1.        Forsu beyaz zemin üzerine köşelerden başlayarak merkezde birleşen mavi üçgenlerin (yatık büyük Y) ortasına konulmuş kırmızı daire içinde beyaz yıldız (5 köşeli beyaz yıldızın bir köşesi gönder yakasına dik olacaktır).


A picture containing diagram

Description automatically generated

2.2.        Logosu beyaz zemin üzerine köşelerden başlayarak birleşen mavi üçgenler ve ortasına konmuş kırmızı daire içinde beyaz yıldız bulunan ve gönder üzerinde dalgalanan bayrak etrafında lacivert daire olacaktır. En dışta farklı kalınlıkta iki daire ile arasında İstanbul Yelken Kulübü yazısı yer alacaktır. Aynı bayrağın yatay kullanımında İstanbul Yelken Kulübü tek satır yazacaktır (fors ve logo yerine göre kullanılabilir).


Logo, company name

Description automatically generated

Spor Kulübünün Kuruluşu ve Üyeleri

MADDE 3-      

 

Üyeler

1)    Spor kulübünün dört tür üyesi vardır:

a)    Müteşebbis üye

b)    Kurucu üye

c)     Asıl üye

ç)     Onursal üye

 

2)    Müteşebbis üyeler aşağıda isimleri yazılı kişilerdir:

Behzat Baydar, Harun Ülman, Şeref Birgen ve Burhan Kunt

3)     Kurucu üyeler aşağıdaki kişilerdir:

BEHZAT BAYDAR: TC, Tüccar
BURHAN KUNT: TC, İnşaat Müteahhidi
HARUN ÜLMAN: TC, Dz. İnşaiye Müh.
ŞEREF BİRGEN: TC, Eczacı
ABBAS CELALOĞLU: TC, Emlak Sahibi
ALİ SEDİT: TC, Tüccar
ATA NUTKU: TC, Profesör
ATIF İLMEN: TC, Fabrikatör
AVNİ ŞASA: TC, Tüccar,
CEMALETTİN KUT: TC, Sigortacı,
DEMİR TURGUT: TC, İ. E. T. T. İstatistik Müd.
EDİP OSSA: TC, Tüccar
ENVER ADAKAN: TC, Milletvekili,
F. KERİM GÖKAY: TC, Vali ve Belediye Reisi
FARUK ARDAN: TC, Tüccar,
FAZIL ÖZİŞ: TC, Tüccar
HAKKI HAYRİ AYRI: TC, Doktor
HAŞİM MARDİN: TC, Armatör, Tüccar
HÜSAMETTİN YULK: TC, Mühendis
HÜSEYİN GÜLEK: TC, Tüccar
İZZET ÇİNTAV: TC, İş Bankası Müfettişi,
İHSAN TUNALI: TC, Kavaklıdere Fab. Sahibi
İSMAİL NİŞLİ: TC, Tüccar
KAMİL SOYSAL: TC, Yataklı Vagonlar Şti Md.
KEMAL BAŞARAN: TC, Sigortacı
M. MUHADDİSOĞLU: TC, Fabrikatör, Tüccar
MIÇIK BERİ: TC, Muhasebeci
MUAMMER TUKSAVUL: TC, Tüccar
MUHİTTİN MARDİN: TC, Petrol Şti İdare Meclisi Reisi.
MUHİTTİN AKÇOR: TC, Tüccar
NAİL ÖZKAN: TC, İst. Cum. Sav.
NACİ ARK: TC, Dz İnşa Müh.
NEDİM EVLİYA: TC, İst. Cum. Sav. Baş Yd.
NİHAT BEDİ: TC, Müteahhit
NURULLAH TOLON: TC, Cumhurbaşkanlığı Ub. Kâtibi
RAKIM ZİYAOĞLU: TC, İst. Bal Neşriyat Md.
SAİT İBRAHİM ESİ: TC, İst. Tic. Odası Reisi
SAİT ÖNEN: TC, İst.3. Tic. Mah. Reisi
S. SAİT CİHANOĞLU: TC, Bed. Terbiyesi İst Bölge Bşk
SEDAT ERKOĞLU: TC, Mimar, İst. İmar Md.
SELİM BENAR: TC, İst. İmar Md. Muv.
SUAT KUTAT: TC, İst. Vali ve Bel. Reis Muv.
SÜREYYA ŞİRVAN: TC, Tüccar
ŞERAFETTİN YENEN: TC, Avukat
TEVFİK TAŞCI: TC, Tüccar
TURHAN TAMERLER: TC, Muharrir
ULVİ YENAL: TC, Em. Sand. Gen Md.
Y. ZİYA ÖNİŞ: TC, Dz Yolları ve Lim. Um. Md.
ZEYNEP ABBAS HALİM PRENSES

 

 

Spor Kulübünün Amacı

MADDE 4-    
Spor kulübü, bu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabakalarına ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.

 

Spor Kulübünün Faaliyet Alanları

MADDE 5-      

Spor kulübü, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir:

a)   Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak.

b)   Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

c)   Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için ilgili spor federasyonunda spor dalı tescili yaptırmak ve tescil yaptırdığı spor dallarında spor kursları açmak, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

ç)   Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

d)   Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.

e)   Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurmak ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralmak.

f)    Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere spor kulüpleri ile birleşmek ve spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinden spor dallarını bir bütün olarak devralmak veya devretmek.

g)   Spor kulübüne ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak.

ğ)   Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

h)   Spor kulübünün geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.

ı)    Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

i)    Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak.

j)    Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak ve gerekli izin alınarak spor kulüplerinin kurabileceği tesisleri kurmak.

k)   Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

l)    Spor kulübünün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer spor kulüpleriyle veya dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

 

Üye Olma Hakkı, Üyelik Başvurusunun Reddi Sebepleri ve Üyelik İşlemleri

MADDE 6-      

6.1.        Fiil ehliyetine sahip kişiler, spor kulübüne üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

6.2.        Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

6.3.        Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

6.4.        Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

6.5.        Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildirilir.

6.6.        Özel Hükümler (A)

(1)   Asıl Üyeler:

Spor kulübünün amacını benimseyen ve bu amaçlar çerçevesinde katkıda bulunmayı kabul eden ve Tüzüğün 6. maddesi gereğince usulü dairesinde Yönetim Kurulu’nca kabul ve kayıtları tamamlanmış kişilerdir. Asıl üyenin ölümü halinde, eşi yazılı olarak, bir yıl içinde, Yönetim Kurulu’na başvurduğu ve varsa eşinin borçlarını ödediği takdirde, Yönetim Kurulu’nca yapılacak inceleme sonucuna göre giriş bağışı ödemeden üyeliğe kabul edilerek, aynı üye numarasıyla üyeliği aynı kıdem haklarıyla devralabilir. Emeklilik indirimi hakkı, eşin herhangi bir kurumdan emekli maaşı alması durumunda devam eder. Bu işlem bir defa ile sınırlıdır.

(2)  Onursal Üyeler:

(a)     Deniz Kuvvetleri Komutanı, İstanbul Valisi, 1. Ordu Komutanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Donanma Komutanı, Kuzey Deniz Saha Komutanı, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı, Kadıköy Kaymakamı, Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve İstanbul Liman Başkanı  hiç bir merasime bağlı olmaksızın görevleri süresince ve Koramiral ile Oramiral rütbesine gelen komutanlar, görev sürelerine bakılmaksızın ömür boyu,

(b)     Ülkemize, Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunlarında ilk üç dereceye girerek madalya kazandıran kulübümüz sporcuları istekleri üzerine,

(c)     Yelkenli tekneleri ile dünya turu yaptıkları belirlenen yelkenciler başvurmaları halinde, kulübün Onursal Üyesi olurlar.

(ç)     Onursal üyeler ayrı bir sicil defterine kaydolurlar. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

6.7.        Özel Hükümler (B)

Spor kulübüne üye olmak için, 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip olmak, Genel Kurulca karar verilmiş aidat ve diğer ödentileri yükümlenmek, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 1 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmamış, yüz kızartıcı suçlardan yahut bu Kanunla yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş ve Dernekler Kanunu’nda yer alan sınırlamalar kapsamına girmemiş olmak gerekir. Bu şartları haiz kişiler yazılı olarak başvurmaları halinde aşağıdaki usul ve şartlarla asıl üye olabilirler.

(a)     Adayın kulüpte 5 yılını doldurmuş iki asıl üye tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu’na takdim edilmesi gereklidir. Yönetim Kurulu adayın fotoğraflı, yazılı isteğini askıya çıkarır. Askı müddeti 15 gündür. Bu müddet içinde aday hakkında spor kulübü üyelerinin herhangi bir görüş ve itirazı olursa, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu yazılı itirazı gizli tutar.

(b)     Yönetim Kurulu başvuruyu, Üye Kabul ve Sicil Kurulunun görüşünü aldıktan sonra 30 gün içinde red veya kabul eder.

(c)     Başvurusu kabul edilen aday, kendisine bu hususta yapılacak tebligatı müteakip en geç 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirir. Süresinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayın muamelesi Yönetim Kurulu’nca iptal olunur. İptal kararından sonra aradan 2 yıl geçmedikçe aynı şahsın üyelik için yeni bir talebi kabul edilmez.

(ç)     Yukarıda belirtilen ve adına tahakkuk ettirilen yükümlülüklerini yerine getiren adaya bir üye kimliği verilir. Üyeliğe kabul edilmeyen adaya red sebebi bildirilebilir,

(d)     Beş yıl süre ile sabit omurgalı tekne sınıfları, radyo yelken sınıfları veya sörf sınıflarından en az bir tanesinde İstanbul Yelken Spor Kulübü adına lisanslı olarak yarışanlar, bu sürede resmi yarış programında olan yarışların %60‘ına katılmış olma koşulu ile Yönetim Kurulu kararıyla asıl üye kabul edilebilirler. Bu sporculardan giriş ödentisinin %25’i alınır. Asıl üye kabul edilmelerini takiben 5 yıl içinde mücbir sebepler dışında başka kulüp adına veya ferdi yarışanların asıl üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.

(e)     Bilfiil yelken sporu ile meşgul olmak üzere asıl üyeliğe kayıt ve kabulünü isteyip, yarış kabiliyeti olan teknesi ile gelenler, Üye Kabul ve Sicil Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye olarak kabul edilebilir. Bu kişilerden (d) bendinde belirlenen miktarda giriş ödentisi alınır. Asıl üye kabul edilmelerini takiben 5 yıl içinde mücbir sebepler dışında, başka kulüp adına veya ferdi yarışanların asıl üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.

(f)      Asıl üye olabilme hakkını taşıyan ve hareketli salma omurgalı sınıflarda İstanbul Yelken Kulübü’nde lisanslı olarak son 5 yıldaki resmi yarış programında olan yarışların %60‘ına katılmış olan sporculardan, Yönetim Kurulu kararı ile 25 yaşını doldurmayanlar giriş ödentisini ödemeden ve 30 yaşından gün almamış olanlar ise anılan ödentinin %25’ini ödeyerek asıl üyeliğe kabul edilir. Asıl üye kabul edilmelerini takiben 5 yıl içinde mücbir sebepler dışında, başka kulüp adına veya ferdi yarışanların asıl üyelik sıfatı sona erer. Bu bent gereğince asıl üye olanlardan öğrencilik durumu 25 yaşına kadar devam ettiği sürece yıllık aidatın %10’nu alınır. Öğrencilik durumu, devam ettikleri okulun resmi belgesi ile tevsik edilir. Bu belge, her ders yılı başında spor kulübüne ibraz edilir.

(g)     Yukarıdaki (e) bendi gereğince teknesi ile gelen asıl üyeler mücbir sebepler dışında en az 5 yıl yarışlara iştirak etmek ve bu süre içinde resmi yarış programındaki yarışların %60‘ına Kulüp adına katılmış olmak zorundadırlar. Bu şartlara riayet etmeyenlerle, yine aynı bend gereğince asıl üyeliğe alınanlardan teknesini 5 yıl içerisinde elinden çıkaranlar, muaf tutuldukları giriş ödentisini ödemek zorundadırlar. Geri ödenecek giriş ödentisi, taahhüdün ihlal edildiği tarihte geçerli olan giriş ödentisinin %75’i üzerinden yapılır. Bu meblağı, 30 gün süre içerisinde ödemeyenlerin üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.

(ğ)     Bilfiil yelken sporu ile meşgul olacağını bildiren aday evvelce bir spor kulübünde yarışmış ve lisans çıkartmış ise, talepnamesine o kulüpten alacağı ilişiksiz belgesini de ekler. Yelken sporu ile uğraşacak üyeler lisanslarını çıkarmakla sorumludurlar.

(h)     En az beş yıllık asıl üyelerin, Tüzük ve yasa hükümlerine göre spor kulübü asıl üyesi olabilme hakkını taşıyan müracaat tarihinde 18 yaşını doldurmuş 25 yaşını bitirmemiş üye çocukları giriş ödentisinin %25‘ini ödeyerek ve aynı şartları haiz 25 yaşını doldurmuş ancak 30 yaşını bitirmemiş üye çocukları ise giriş ödentisinin %50’sini ödeyerek Üye Kabul ve Sicil Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararı ile asıl üyeliğe kabul edilebilirler.

(ı)      Kulüpte genç üyeliği teşvik etmek amacıyla; 18 yaşını doldurmuş 25 yaşını bitirmemiş olan kişiler, üyelik başvurusunda bulunmaları ve üye olma şartlarını yerine getirmeleri halinde giriş ödentisinin %40‘ını ödeyerek, 25 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını bitirmemiş kişiler, üyelik başvurusunda bulunmaları ve üye olma şartlarını yerine getirmeleri halinde giriş ödentisinin %75’ini ödeyerek Üye Kabul ve Sicil Kurulu görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe kabul edilebilir.

(i)      Yönetim Kurulu, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Kulüp sportif ve yönetsel faaliyetlerinde yararlı olacağı düşünülen 1 kişiyi, Üye Kabul ve Sicil Kurulunun görüşü de alındıktan sonra, giriş ödentisi almadan asıl üyeliğe kabul edebilir.

(j)      Herhangi bir nedenle kulüp asıl üyeliğinden ayrılanlar, yeniden spor kulübüne asıl üye olmaları halinde, yeni verilecek sicil numarasına göre işlem görürler ve ayrı kaldıkları süre Kulüp üyelik kıdeminden sayılmaz.

 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri                                                                                         

6.8.        Spor kulübü üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin hakları kısıtlanamaz ve hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

6.9.        Spor kulübü üyeleri ilgili mevzuat ve spor kulübü tüzüğü hükümleri ile spor kulübü organlarının kararlarına uymakla yükümlüdür.

6.10.     Spor kulübü üyeleri tüzükte belirtilen esaslara göre Genel Kurul tarafından belirlenen aidatları zamanında ödemekle yükümlüdür.

 

Asıl Üyelikten Çıkma

MADDE 7-      

7.1.        Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. e-Devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir.

7.2.        Üyenin ıslak imzalı veya e-Devlet üzerinden istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

 

Asıl Üyelikten Çıkarılma

MADDE 8-      

8.1.        Üyeliğini Tüzükte belirtilen maddeler gereğince kaybedenler.

8.2.        Tüzük hükümlerine göre, Kulüpten ihracı gerektiren bir fiil işleyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Kulüpten çıkarılan üyenin, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu’na dilekçe vermek suretiyle Genel Kurul’dan ihracın kaldırılmasını talep etme hakkı vardır. İhraç kararının kaldırılması talebi yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınır. Çıkarılan üye savunma hakkını Genel Kurul üyesi bir vekili eliyle kullanabilir. Üyelik sıfatının sona ermesi halinde üyenin ilişiği kesilir.

 

Spor Kulübü Organları

Organlar

MADDE 9-      

9.1.        Kulübün organları aşağıdaki kurullardan oluşur:

a)   Genel Kurul

b)   Yönetim Kurulu

c)   Denetim Kurulu

ç)   Kulüp Divanı

d)   Haysiyet Divanı

e)   Üye Kabul ve Sicil Kurulu

9.2.        Spor kulübü disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara yukarıda belirtilen organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

9.3.        7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5’nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20’nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

9.4.        Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

9.5.        7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

 

Genel Kurul

1. Oluşumu  

MADDE 10-   

Genel Kurul, spor kulübünün asli ve en yetkili karar organı olup, Tüzüğe göre bu kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerden oluşur.

 

2. Genel Kurul Toplantıları

MADDE 11-   

11.1.     Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul her üç yılda bir şubat ayı içerisinde toplanır. Yönetim Kurulu faaliyet dönemi sonundan, Genel Kurul’un yapıldığı tarihe kadar olan zaman içinde, Kulübün yalnız zorunlu giderlerine ait harcamaları dışında harcama yapamaz. Yönetim Kurulu bu döneme ilişkin bilançoyu Genel Kurula sunar.

11.2.     Olağanüstü Toplantı: Yönetim ve Denetim Kurullarının istemi veya Kulüp asıl üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine yapılır.

 

3. Genel Kurul Çağrı Usulü

MADDE 12-   

12.1.     Yönetim kurulu, spor kulübü tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

12.2.     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya spor kulübünün internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

12.3.     Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

4. Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları öncelikle spor kulübü merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE 13-    

13.1.     Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

13.2.     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

13.3.     Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

13.4.     Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bu Tüzüğün 9. Maddesinde sayılan kurullara aday olmayan (Haysiyet Divanı adayları hariç) üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazman ile yeterince sayım elemanı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler, Başkanla birlikte imza ederler. Toplantıdaki bütün belge ve kayıtlar seçilen Yönetim Kurulu’na bir tutanakla teslim edilir.

13.5.     Spor kulübü organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

13.6.     Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

13.7.     Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

13.8.     Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılamaz.

13.9.     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

13.10.  Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 14-   

14.1.     Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

14.2.     Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

14.3.     Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

14.4.     Spor kulübü organlarına seçimde blok liste esası uygulanır. Oy pusulasında asıl ve yedek adaylar ayrı ayrı gösterilir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 15-    

Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

a)   Spor kulübü organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.

b)   Spor kulübü tüzüğünü değiştirmek.

c)   Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

ç)   Spor kulübü organlarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak.

d)   Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e)   Spor kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f)    Yönetim kurulunca spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.

g)   Spor kulübü yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkı, her türlü ödenek ile spor kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek. 

ğ)   Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek 

h)   7405 sayılı Kanunun 20nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ve gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.

ı)    Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

i)    Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair kararlara itirazlar hakkında son kararı vermek.

j)    Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğin askıya alınmasına dair kararı görüşerek üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar vermek.

k)   Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

l)    Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

m) Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

n)   Spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak.

o)   Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.

ö)   Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

p)   Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

r)    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, bütçe tertipleri arasında nakil yetkisini Yönetim Kuruluna vermek.

s)   Aidat ve diğer ödentileri (spor kulübü giriş ödentisi hariç) karara bağlamak.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 16-   

16.1.     Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

16.2.     Yönetim Kurulu, Kulübün hükmi şahsiyetini temsil eder. Kulübün asli ve yürütme organı olan bu Kurul, Genel Kurul tarafından gizli oyla 3 yıl için seçilen ve üyelikte 10 yılını doldurmuş, adaylığı önerilen ve uyarı cezası dışında disiplin cezası almamış bir Başkan, bir Genel Sekreter ile Kulüpte iki yılını doldurmuş bir Muhasip üye, üyelikte 5 yılını doldurmuş, sporcu kökenli iki Viskomodor ve altı Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere toplam on bir üyeden meydana gelir ve altı yedeği bulunur.

16.3.     Yönetim Kurulu ayda en az iki kere toplanır. Toplantı en az 2/3 üyenin katılması ile yapılır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu toplantılarına yazılı mazeretini bildirmeden 3 defa üst üste katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar.

16.4.     Kulübü ilzam ve taahhüt altına sokacak her türlü belge ve mukaveleler ile düzenlenecek borç ve kambiyo senetlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Muhasip üyeden herhangi ikisinin müşterek imzalarının bulunması şarttır. Kulübü taahhüt ve borç altına sokan bu tür işlem ve belgeyi tanzim ve imzası hususunda Yönetim Kurulunun karar vermiş veya tasvip etmiş olması lazımdır. Ancak böyle bir kararın bulunmaması üçüncü şahıslara müessir olmayıp menfi sonuçlardan bu belgeleri imzalayan kimseler Kulübe karşı şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

16.5.     Yedek üyeler, Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere listedeki sırayla geçerler ve yerlerine geçtikleri üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına (6 kişi) düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Eğer bu durum olağan Genel Kuruldan 45 gün önce meydana gelirse yeni yönetim kurulu bu olağan toplantıda seçilir.

16.6.     Yönetim Kurulunun bütün yedekler alındıktan sonra altı kişi altına düşmesi durumunda, Kurul yalnız günlük işlerin yürütülmesine ilişkin kararlar alır ve uygular.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 17-   

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

a)   Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

b)   Spor kulübü tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde Genel Kuruldan yetki almak.

c)   Spor kulübünü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek.

ç)   Spor kulübünün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

d)   Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

e)   Spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

f)    Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

g)   Her faaliyet yılı sonunda spor kulübünün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, hazırlanan bütçe tasarısını, spor kulübünün muhasebesine yönelik iç düzenlemelerine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dallarının harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları, keşif ve yapılabilirlik raporlarını Genel Kurula sunmak.

ğ)   Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek.

h)   Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak ve olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak.

ı)    Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin amatör ya da profesyonel spor dallarının ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak.

i)    Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

j)    Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, spor kulübüne ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

k)   Spor kulübüne üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

l)    Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek.

m) Spor kulübünün işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

n)   Spor kulübü müzesinin kurulması, korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak.

o)   Spor kulübünün tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak.

ö)   Mevzuat çerçevesinde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, mevzuatın öngördüğü hallerde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli değişiklikler ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak.

p)   Sponsorluk anlaşmaları yapmak.

r)    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

s)   Kulübü temsil etmek, gerektiğinde bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek

ş)   Dönem faaliyetini Divanın bilgisine sunmak

t)    Spor kulübünün organlarında vaki olacak yazılı istifa işlemlerini ilk toplantıda karar defterine geçirerek işleme koymak

u)   Yönetim Kurulu görevini devrettiğinde, yasada ve bu Tüzükte belirtilen tüm defterleri, belge ve kayıtları içerir liste ile beraber yeni yönetime imza karşılığı, 3 gün içinde teslim etmek

ü)   Spor kulübü Tüzüğüne aykırı hareket eden üyeler hakkında karar vermek

v)   Spor kulübü giriş ödentisini belirlemek.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

a. Yönetim Kurulu Başkanı (Komodor)

Yönetim Kurulu Başkanı, Kulübün yetkili temsilcisidir. İcra kuvvetini temsil eder. Kulüp organlarının aldıkları kararların uygulanmasını sağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Kulübün ita amiridir. Sarf evraklarını Genel Sekreter veya Muhasip üye ile müştereken imzalar. Art arda iki dönemden fazla seçilemez. Yapacağı bütün işler hakkında önceden Yönetim Kurulundan karar alır. Acil ve olağanüstü durumlarda keyfiyeti ilk toplantısında Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulundan bilahare tasvip kararı almak suretiyle o yılın aidatının 10 katına kadar sarfa yetkilidir. Geçici olarak kendisine aynı yetki ile Genel Sekreter vekâlet eder. Yönetim Kurulu Başkanının istifa ve/veya başka halde görevden ayrılması durumunda Yönetim kurulu asıl üyelerinin içinden Kulüpte 10 yılını tamamlamış bir üye gizli oyla seçilerek dönem sonuna kadar Başkanlık görevini yürütür. Bu seçimin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyesinin 2/3 ünün oylamaya katılması zorunludur. Eğer Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen üyenin yönetim kurulunda başka bir görevi var ise, bu görev için de Yönetim Kurulu kendi içinde seçim yaparak görevlendirme yapar. Yönetim Kurulu 15 gün içerisinde kendi içinden başkan seçemez ve bu süreci gerçekleştirmezse, Genel Kurul 30 gün zarfında olağanüstü toplantıya çağrılarak Kulüp Organlarının yeniden seçimi yapılır. Yeni seçilenler eskilerinin süresini tamamlar.

b. Genel Sekreter

Genel Sekreter, Kulübün ve Yönetim Kurulunun yazı işlerini yönetir. İdari kararlar konusunda ilgililerle temaslarda bulunur. Yıllık çalışma raporunu hazırlar. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarla, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Kulübün ilişkilerini düzenler. Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, idari işlerde diğer bir Yönetim Kurulu üyesi ile, mali işlerde ise Muhasip üye ile birlikte Kulübü temsil eder. Üyelerin arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Personel kadrosunu düzenler ve denetler. Genel Sekreter’in geçici yokluğunda Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından veya yedeklerden göreve uygun gördüğünü görevi vekâleten yapmaya memur eder. Genel Sekreterliğin boşalmasında Yönetim Kurulu üyeleri veya yedekleri arasından göreve uygun görülen üye (Yedeklerin sırasına bakılmaksızın) gizli oyla seçilir. Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda Başkanın bulunması ve Yönetim Kurulu’nun 2/3 üyesinin katılması şarttır.

c. Muhasip Üye

Muhasip Üye, Kulüp bütçesinin uygulanmasını ve mali işlerinin yürütülmesini sağlar. Gelir, gider belgeleri ile defterlerin usulüne uygun tutulmasından, korunmasından sorumludur. Gider belgelerini Başkan veya Genel Sekreterle müştereken imzalar. Bütçe dışı harcama yapamaz. Muhasipliğin boşalmasında, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri arasından, sıraya bakılmaksızın birisi bu göreve gizli oyla seçilir ve yerine seçildiği Muhasibin görev süresini tamamlar. Bu seçimin yapılabilmesi için o toplantıda Başkanın bulunması ve Yönetim Kurulu’nun 2/3 üyesinin katılımı şarttır.

ç. Viskomodorlar

(1)  İki viskomodor Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilirler. Viskomodorların istifası veya herhangi bir şekilde sürekli yokluğu halinde, yönetim kurulu içinden bir üye bu göreve atanır. Yeni viskomodor atanması kararının alınmasında Başkanın ve Genel Sekreterin hazır bulunmaları şarttır.

(2)  Viskomodorlar, Derneğin sportif amaç ve etkinliklerinin belirlenmesi, planlanması ve yürütülmesi ile eğitim maksatlı çalışmalarını hazırlar. Bu konuda, Kulübün profesyonel sportif organizasyonundan destek alır ve çalışmasını Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 

Denetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 18-   

18.1.     Denetim Kurulu, en az üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.

18.2.     Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 19-   

19.1.     Denetim Kurulu; spor kulübünün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

19.2.     Denetim Kurulu üyelerine, denetim faaliyeti ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi, belge ve kayıtların spor kulübü yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile Denetim Kurulu üyelerinin yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

19.3.     Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

19.4.     Görevden ayrılmalar nedeniyle, denetçilerin sayısı, yedeklerin de çağrılmasına rağmen, üçten aşağı düşerse, Yönetim Kurulu, 30 gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak ve yedekleriyle beraber Denetim Kurulu seçimi yapmakla yükümlüdür. Bu şekilde seçilen Kurul yerlerine seçildikleri heyetin kalan süresini tamamlar.

 

Kulüp Divanı

1. Oluşumu ve Çalışması

MADDE 20-    

20.1.     Divan, spor kulübünün danışma organıdır. Kulüp Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Komodorluk ile Haysiyet Divanı, Denetim Kurulu, Üye Kabul ve Sicil Kurulu Başkanlığı yapmış üyelerle, Kulüpte 25 yılını doldurmuş asıl üyelerden oluşur. Divan üyeliği sıfatı sağ kalan eşe intikal etmez. Divan üyeliği süresizdir. İşbu Tüzüğün yürürlük tarihinden önce Kurulun üyesi sıfatını kazananların üyelik hakları saklıdır.

20.2.     Divan yılda en az üç defa olmak üzere Nisan-Eylül-Aralık ayları içinde toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu, spor kulübünün spor ve sosyal etkinliklerinin yoğunluğu ve mücbir sebeplerden ötürü ay değişikliği yapabilir.

20.3.     Divan, işlemlerini yürütmek üzere üç yılda bir Nisan ayındaki toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekâlet eder.

20.4.     Divan toplantıları ertelenemez, davet gün ve saati ile gündemi Yönetim Kurulunca saptanır. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde yukarıdaki tarihlere bağlı kalmaksızın gündem tespit etmek suretiyle Divanı toplantıya davet edebilir. Bunun dışında, Divan üye tam sayısının 1/5’inin veya Divan Başkanın daveti üzerine de toplanır. Toplantı yeter sayısı 50 üye olup, tavsiye kararı için katılanların 2/3 çoğunluğu aranır.

 

2. Görev ve Yetkileri

MADDE 21-   

Kulüp Divanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Her toplantıda, Kulübün içinde bulunulan dönem çalışması hakkında Yönetim Kurulunun yapacağı açıklama üzerine ve gerekli gördüğü konularda teklif ve tavsiyelerde bulunmak

b)   Kendisine intikal eden konular hakkında görüş vermek

c)   Tüzüğün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklar konusunda görüş vermek

ç)   Kulübün gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konularda araştırma yapmak

d)   Tüzüğe göre yapılacak yönetmelikleri incelemek ve görüş bildirmek

e)   Yönetim Kurulunun taleplerini görüşmek

 

Haysiyet Divanı

1. Oluşumu ve Çalışması

MADDE 22-   

22.1.     Haysiyet Divanı, Genel Kurul tarafından, asıl üyelikte en az 5 yılını tamamlamış ve ceza almamış, çevresinde saygı ve güven kazanmış, en az bir üyesi hukukçu ve bir üyesi de sporcu kökenli olmak üzere, gizli oyla 3 yıl için seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Haysiyet Divanı üyeleri görev süreleri içinde Divan Kurulu üyeliği dışında başka idari, sosyal ve teknik görev alamazlar.

22.2.     Asıl üyelerden boşalan üyelikler, yedek üyelerce doldurulur.

22.3.     Haysiyet Divanı üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçerler. Seçim sonucu Yönetim Kuruluna bildirilir. Haysiyet Divanı oturumları, birisi Başkan veya Başkan Yardımcısı olmak üzere çoğunluğu oluşturan en az 3 üyenin katılımı ile toplanır. Karar oturumları en az 3 üyenin katılımı ile olur. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üye, mazeretini Haysiyet Divanı Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Mazeret bildirmeksizin üst üste 3 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Haysiyet Divanı Başkanı bu durumu Yönetim Kuruluna bildirir.

22.4.     Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu tarafından veya üyelerin Yönetim Kurulu aracılığıyla veya doğrudan Divana ulaştırdığı yazılı başvurular üzerine soruşturma açar. Müracaatın doğrudan Haysiyet Divanına yapılması halinde, Haysiyet Divanı başvurunun bir örneğini bilgi için Yönetim Kuruluna gönderir. Yönetim Kurulu isterse 10 gün zarfında konuya ilişkin görüşünü Haysiyet Divanına iletir. Haysiyet Divanı başvurunun alınmasından itibaren 15 gün içinde bir dosya açmak suretiyle soruşturmaya başlar.

22.5.     Haysiyet Divanı yapacağı ilk toplantısında şikâyet dilekçesini ve varsa ekindeki belge ve bilgileri değerlendirerek gerektiğinde soruşturmaya son vererek, şikâyet konusu olay hakkında takipsizlik kararı verilmesi yorum ve önerilerini gerekçeleri ile Yönetim Kuruluna bildirir. Soruşturma sebebiyle ilgililere çıkarılacak davetiye ve tebligatlar, ilgilinin spor kulübüne bildirmiş olduğu son adresine yapılır. Spor kulübündeki kayıtlı adrese gönderilen tebligat geçerli tebligat sayılır. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya spor kulübünün yetkili organlarından talep ederek inceler. Haysiyet Divanının soruşturmanın yürütülmesi sırasında personel ve sair ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu temin eder.

22.6.     Geçerli mazeretleri sebebiyle, Haysiyet Divanı’na gelemeyenlerin ifadeleri, görevlendirilen bir Divan üyesi aracılığıyla bulundukları yerde alınabilir, ya da belirtilecek sürede ifadesini göndermesi muhataptan istenir.

22.7.     Haysiyet Divanı üyeleri, haklarında soruşturma açılan ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile müştekisi oldukları soruşturmalara katılamazlar.

22.8.     Soruşturma tamamlandıktan sonra şikâyet olunanın son savunması alınır. Şikâyet olunan dilerse son savunmasını yapmaktan imtina edebilir. Soruşturmanın tamamlanmasıyla şikâyet olunan son savunmasını yapmak üzere çağırıldığı halde gelmediği, yazılı savunmasını göndermediği takdirde, Haysiyet Divanı dosya kapsamına göre en geç 15 gün içinde yorum ve önerilerini gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirir ve tahkikat evrakını saklar.

2. Görevleri ve Yetkileri

MADDE 23-   

Haysiyet Divanı;

a)   Üyeler arasında ve spor kulübünün ortamında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda

b)   Üyelerin huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda

c)   Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda

ç)   Spor kulübünün Tüzük ve diğer düzenlemelerine ve geleneklerine aykırı davranışlarda

d)   Spor kulübünün kurumsal onuruna ve prestijine hâlel getirecek davranışlarda

e)   Üyelik onuruna ve gereklerine aykırı davranışlarda

f)    Üyeliğe başvuru sırasında veya üyeliği süresince yalan beyanda bulunulduğunun saptanmasında, olayın niteliğine ve ağırlığına göre bu Tüzüğün 26. Maddesinde belirtilen cezalardan birini Yönetim Kuruluna önerir.

 

Üye Kabul ve Sicil Kurulu

1. Oluşumu ve Çalışması

MADDE 24-   

24.1.     Üye Kabul ve Sicil Kurulu, spor kulübün on yıllık asıl üyeleri arasından Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bir Sekreteri açık oyla seçer ve seçim sonucunu Yönetim Kuruluna bildirir.

24.2.     Üye Kabul ve Sicil Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere lüzum gördüğü zamanlarda toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı 3 üyedir. Bu çoğunluk toplantı başlamadan önce Kurulun karar defterine yazılacak tutanak ile saptanır. Bu Kurul adaylarla ilgili ilk incelemesini 6. maddedeki koşullar açısından yapar, başvuru bu koşullara uygunsa işlemleri başlatır. Kuruldaki tüm görüşmeler gizlidir. Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Kurulun toplantılarını usulüne uygun yapabilmesi ve evrakını kilit altında saklayabilmesi için gerekli önlemleri alır. Kurul ilk incelemenin ardından asıl üye adaylarını spor kulübü içinde görüşmeye çağırabilir.

24.3.     Oluşan görüş ve aday hakkında edinilen bilgiler gizli tutulur. Adaylar üzerinde son incelemenin yapılmasından sonra kabul oylamasına geçilir. Aday ile ilgili oylamaya katılanların en az 2 sinin hayır oyu kullanması durumunda Üye Kabul ve Sicil Kurulunun kişi hakkındaki görüşü olumsuz olarak kabul edilir. Kurul asıl üyelik başvuru isteğini yukarıda gösterilen işlemlere uygun olarak 30 gün içinde inceler, kabul veya redde ilişkin önerisini Yönetim Kuruluna sunar ve ilgili deftere yazar. Kurul toplantılarına yazılı mazeret bildirmeksizin üst üste 3 defa katılmayan üye istifa etmiş sayılır, durum Yönetim Kuruluna bildirilir.

 

2. Görev ve Yetkileri

MADDE 25-   

Kurulun görevleri aşağıda sayılmıştır:

a)   İstanbul Yelken Spor Kulübü’ne asıl üye olmak isteyenlerin başvurularını, kendi görevlendireceği üyeler aracılığı ile derinliğine incelemek ve haklarında araştırma yapmak, bu hususta öneri sahiplerinden ve gerekli görülen kurum veya kuruluşlar nezdinde soruşturma yapmak.

b)   Gerektiğinde adaylar ile spor kulübü içinde görüşme yaparak adayın spor kulübü Tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda İ.Y.K.’ya katkıda bulunabilecek yetenek ve nitelikleri taşıyıp, taşımadığı ve sosyal açıdan uygun olup olmadığı hususlarında görüş edinmek.

c)   Yönetim Kurulu kararı sonrasında asıl ve onursal üyelerin üyelik defterlerindeki sicil kayıtlarını düzenlemek ve ilgili listeleri hazırlamak

ç)   Tüzüğe göre seçimlerde kurullara aday olacaklar ile Genel Kurula katılacak asıl üyelerin seçme ve seçilme haklarını saptamak ve seçim tarihinden 30 gün önce Yönetim Kurulu’na bildirmek ve aynı gün ilan tahtasına asmak

d)   Kulüp Divanına girecek asıl üyelerin listesini hazırlamak ve her yılın mart ayı sonuna kadar yazılı olarak Yönetim Kurulu ve Kulüp Divan Başkanlığına sunmak

e)   Üyelerin kesinleşen cezalarını sicil kayıtlarına işlemek

f)    Ölen, hakkında çıkartma kararı verilen, üyelikten ayrılan üyeler ile yurt dışında ikamet etmeleri veya tedavi ve askerlik nedenleriyle üyeliklerini dondurma talebinde bulunan üyelerin kayıtlarını düzenlemek.

g)   Üye sicil defterinde herhangi bir nedenle açık kalmış ya da birden fazla yazılmış olan sicil numaralarını iptal etmek.

ğ)   Birinci fıkranın ç bendindeki ilgililer, ilan gününü izleyen 7 gün içerisinde listedeki bilgilere Kulüp Üye Kabul ve Sicil Kurulu nezdinde itiraz etmek hakkına sahiptirler. Bu sürenin bitiminden sonra veya varsa itiraz halinde 3 gün içinde Üye Kabul ve Sicil Kurulunun kararı üzerine listeler kesinleşir.

h)   Birinci fıkranın g bendinde belirtilen açık kalmış veya mükerrer yazılmış numaraların yanına açıklama yapılarak, Üye Kabul ve Sicil Kurulu Başkanı veya yardımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu şekilde iptal olunan sicil numaraları hiçbir surette kullanılmaz.

 

Disiplin Hükümleri

MADDE 26-   

26.1.     Disiplin cezasını gerektirecek fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezalar aşağıda gösterilmiştir:

a)   Uyarı: Üyenin spor kulübü içinde veya dışında üyelere ve Kulüp çalışanlarına karşı davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

b)   Kınama: Üyenin Tüzük ve Kulüp yetkili organlarının kararlarına uymaması veya uyarı alan kusurlu tutum ve davranışlarını sürdürmesi nedeniyle verilir.

c)   Kulüpten uzaklaştırma: Üyenin, Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulunca yazılı olarak tespit edilen usul ve esaslara kasten uymamak, üyeler arasındaki birlik, dayanışmayı veya ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak, Kulübe sadakat göstermemek veya Kulüp geleneklerine, görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunmak, bir müessir fiil esnasında veya her ne surette olursa olsun üyeler veya çalışanların namus, haysiyet, şöhret, vakar gibi kişilik haklarına tecavüzde bulunmak, Kulübün amacına aykırı veya amacının gerçekleşmesini güçleştirecek ya da engelleyici davranışlarda bulunmak fiillerinden dolayı 1 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak üzere üyenin Kulübün her türlü bina ve tesislerine girmemesi ve tüm üyelik haklarından yoksun bırakılmasıdır.

ç)   Kulüpten çıkarılma: Her ne surette olursa olsun, Kulübün kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya kıymetli evrakı veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına sarf etmek veya tüketmek veya satmak veya saklamak veya suiistimal etmek, Kulübe ait evrak, defter veya kayıtları tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek, Genel Kurul veya diğer organ seçimlerine hile karıştırmak, Kulübün ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek davranışlarda bulunmak, Kulübün onuruna ve seçilmiş Organlarına veya bunların üyelerine sözlü, eylemli veya sosyal medya veya diğer ortamlarda yazılı saldırıda bulunmak ve üyeliğe başvuruda veya üyeliği sırasında yalan beyanda bulunmak fiillerinden dolayı üyenin ilişiğinin kesilmesidir.

d)   Hakkında ceza verilen üyenin, bu cezaya karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde, Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan kararının kaldırılmasını talep hakkı vardır. Kulüpten çıkarılmada, tüzüğün 8.2 maddesinde öngörülen usul ve esasa riayet olunur. Aleyhine uzaklaştırma veya çıkarılma kararı verilen üye, bu karara itiraz etmiş olsa dahi, cezası kaldırılmadıkça Kulüp binasına, lokaline ve sair tesislerine giremez.

26.2.     Kulüpten çıkarılma kararları ilan tahtasında 30 gün süre ile ilan edilir.

26.3.     Kulüpten uzaklaştırma ve çıkarılma cezası alan üyelerin durumu, Yönetim Kurulunca Haysiyet Divanı ile Üye Kabul ve Sicil Kuruluna yazı ile bildirilir ve üye siciline işlenir. Bu durumda olanlar, üyelik haklarını kullanamaz, Kulüp tesis ve faaliyetlerinden istifade edemezler.

26.4.     Kulüpten uzaklaştırma ve çıkarılma cezalarını gerektiren bir fiilin vukuundan itibaren 3 ay, diğer cezaları gerektiren fiillerde ise 1 ay içerisinde yazılı şikâyet olmazsa, şikâyet hakkı zaman aşımına uğrar ve bu zaman aşımı yetkili Kurul tarafından re’sen dikkate alınır.

26.5.     Yönetim Kurulunun disiplin kararları, Kulüpten çıkarılma kararı dışında, kesindir. Kararın bir nüshası ilgiliye yedi gün içinde tebliğ edilir.

26.6.     Cezayı icap ettiren bir fiilin işlendiğini öğrenen Yönetim Kurulu, olayın mahiyetine göre takdir hakkını kullanarak ilgili üyenin veya lisanslı sporcunun Kulüp bina ve tesislerine girmesini ve sportif faaliyetlere katılmasını önleyici tedbir kararı verebilir. Lisanslı Sporcuların sportif faaliyetlere katılmayı önleme tedbiri fiilin işlendiği tarihten itibaren 30 günü aşamaz. Tedbir kararı ilgilisine derhal yazılı olarak tebliğ olunur.

26.7.     2 yıl içinde 2 kınama cezası almış üye hakkında Yönetim Kurulu Kulüpten uzaklaştırma kararı verir.

26.8.     Asıl üye vasfını kazanmamış sporcu ve sporcu adaylarına, eylem ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulunca ceza verilebilir.

26.9.     Hakkında kesin çıkarılma kararı verilen lisanslı sporcuya “ilişiksiz belgesi” verilir.

 

Spor Kulübünün Gelirleri

MADDE 27-                                     

Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a)   Yıllık aidat ve giriş ödentisi

(1)  Yıllık aidatlar Genel Kurul kararı ile belirlenir.

(2)  Yirmi yılını doldurmuş emekli üyeler ile 30 yaşından gün almamış, öğrenciliğini belgelemiş olan üyeler Genel Kurulca belirlenen aidat miktarının %50‘sini, Kulüp üyeliğinde 40 yılını doldurmuş ve 65 yaşını tamamlamış olanlar ise %25’ini öderler. Kulüp üyeliğinde 40 yılını doldurmuş ve 70 yaşını tamamlamış olanlar ise aidat miktarının %10’unu öderler.

(3)  Onursal üyeler aidat ödemezler.

(4)  Olimpiyatlara katılmış olan sporculardan, Genel Kurulca belirlenen aidat miktarının %10‘u alınır. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcu üyelerden ömür boyu yıllık aidatın %25’i alınır.

(5)  Yıllık aidatın yarısı mart, diğer yarısı haziran aylarında ödenir. Süresinde ödenmeyen aidat için aylık gecikme faizi olarak, devletin aynı dönem için uyguladığı yasal gecikme faizi oranı tatbik edilir.

b)   Sponsorluk Gelirleri

c)   Sporcu transferlerinden alınan ücretler

ç)   Sporcu yetiştirme tazminatları

d)   Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler

e)   Faaliyetlere katılım bedelleri

f)    Müsabaka hasılatları

g)   Yayın gelirleri

ğ)   Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler

h)   Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler

ı)    Reklam gelirleri

i)    Kira gelirleri

j)    Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri

k)   Bağış ve yardımlar

l)    Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

m) Finansman gelirleri

n)   Öz sermaye katkıları

o)   Diğer benzeri gelirler

 

Aidat ve Diğer Borçları Ödeme Yükümlülüğü

MADDE 28-    

28.1.     Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için tüm aidat borçlarının 31 Aralık tarihine kadar ödenmiş olması gerekir. Bu husus Üye Kabul ve Sicil Kurulunca takip edilir ve neticelendirilir.

28.2.     Üyeye, aidat borcunun 30 gün içinde ödenmesine ilişkin yapılan yazılı bildirime rağmen ödemede bulunmayanların Yönetim Kurulu kararı ile ilişiklerinin kesileceği bildirilir.

28.3.     Yukarıdaki fıkra hükmüne göre ilişiği kesilen üye, aidat ve diğer ödenti geçmiş dönem aidat borçlarını ödemesi halinde bir defaya mahsus olmak şartıyla eski sicil numarası ile üyeliğe döner.

28.4.     Kulüp işletmelerine borcu olanların borcuna, borcun tahakkuk ettiği tarihin 30 gün sonrasından başlamak üzere, üye aidatlarında uygulanan oranda gecikme faizi tatbik edilir. Üyeler borçlarını kendilerine yazılı olarak yapılan bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Kulüp veznesine veya Kulüpçe gösterilen bankalardaki hesaplara ödemek zorundadırlar.

28.5.     Kayıtları silinenlerin durumu Üye Kabul ve Sicil Kuruluna gereği için bildirilir. Gecikmiş tüm borçlar yasal bütün faiz ve masrafları ile izlenir ve alınır. Askerlik, tahsil ve tedavi dolayısıyla veya yurt dışında bulunanların isteği üzerine kendilerine izin verilir. İzin süresi içinde aidat ödenmez ve bunlar Kulüp organlarında bu süre içinde seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

28.6.     Yönetim Kurulunca yapılacak yazılı bildirimler, taahhütlü mektup ve/veya SMS ve/veya e-posta aracılığı ile yapılabilir. Kullanılacak iletişim bilgisi için üyenin kulübe bildirdiği son bilgiler esas alınır.

 

Spor Kulübü Bütçesinin Genel Esasları

MADDE 29-   

29.1.     Bütçe, spor kulübünün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

29.2.     Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

a)   Bütçe, spor kulübünün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.

b)   Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.

c)   Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

ç)   Bütçeyle verilen harcama yetkisi, spor kulübünün tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.

 

Bütçenin Hazırlanması

MADDE 30-   

Spor kulübü bütçesinin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

 

a)   Bütçe; spor kulübünün faaliyetleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Spor kulübünün bütçe teklifinin hazırlanmasına Genel Kurul çağrısını müteakip mevcut Yönetim Kurulunca başlanılır. Yönetim Kurulu, kulübün gelir-gider tahminlerini ve spor dallarından istenilen diğer cetvelleri ve bilgileri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.

b)   Bu bildirimde, takip eden üç yıl için talep edilecek ödenek tutarı, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde gösterilir. Yönetim Kurulu, gider bütçesinin yanında spor kulübünün gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

c)   Yönetim Kurulu tarafından spor kulübünün her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

 

Bütçenin Yürürlüğe Konması

MADDE 31-   

Spor kulübü bütçesinin yürürlüğe konulmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

 

a)   Yönetim Kurulu, spor kulübünün faaliyet gösterdiği spor dallarından gelen bütçe tekliflerini gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar.

b)   Spor kulübü tüzüğünde belirtilen bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp son şekli verildikten sonra Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçe teklifinin bir örneği isteyen spor kulübü üyesine ayrıca verilir.

c)   Spor kulübünün bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

 

Bütçenin Uygulanması

MADDE 32-   

Spor kulübü bütçesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)   Spor kulübünün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.

b)   Bütçedeki ödenekler, spor kulübü tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.

c)   Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.

ç)   Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

 

Harcama Yetkilisi

MADDE 33-   

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir spor dalında yönetim kurulunca yetkilendirilmiş spor dalı yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

 

Harcama Talimatı ve Sorumluluk

MADDE 34-   

34.1.     Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır.

34.2.     Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olması ile ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.

 

Gerçekleştirme Görevlileri

MADDE 35-   

35.1.     Gerçekleştirme görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

35.2.     Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.

35.3.     Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübünün gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemleri mevzuat ve Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirirler.

35.4.     Gerçekleştirme görevlileri, spor kulübü tüzüğü çerçevesinde harcama yetkililerinin görevlendirmeleri kapsamında programlanmış hizmetlerin zamanında ve istenildiği şekliyle yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve mevzuat ile Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğundan sorumludurlar.

 

Gelir ve Gider İşlemleri

MADDE 36-   

36.1.     Spor kulübünün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor kulübü gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

36.2.     Spor kulübünün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

36.3.     Spor kulübü tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulübüne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

36.4.     Yukarıda belirtilen belgeler; mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, spor kulübü tarafından bastırılır. Ayni bağış alındı belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sisteminde muhafaza edilir.

 

Alındı Belgeleri

MADDE 37-    

37.1.     Spor kulübü gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

37.2.     Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni spor kulübü yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

MADDE 38-   

38.1.     Spor kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi spor kulübü tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, spor kulübü başkanınca onaylanır.

38.2.     Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, spor kulübünün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin spor kulübü yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Spor Kulübünün Borçlanma Esasları

MADDE 39-   

Spor kulübü, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile 7405 sayılı Kanunda belirtilen usul, esas ve sınırlamalar dahilinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, spor kulübünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Beyanname Verme Yükümlülüğü

MADDE 40-   

Spor kulübü, yıl sonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.

 

Defter Tutma Yükümlülüğü

MADDE 41-    

41.1.     Spor kulübü, iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dahilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulübünün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulübü faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.

41.2.     Yönetim Kurulu, aşağıdaki defterlerin tutulmasını sağlar:

a)   Üye Kayıt Defteri

b)   Karar Defteri

c)   Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri

ç)   Bilanço esasına göre tutulacak defterler

d)   Üye Kabul ve Sicil Defteri

 

Spor Kulübünün İdari Yapısı ve İdari Yapıda Yer Alan Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 42-   

42.1.     Spor kulübünün zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

42.2.     Asıl üyelerden, Kulübün uzmanlık gerektiren işlerinde çalışmaları zorunlu olan uzman kişilere ücret ödenebilir. Ancak bunlar işin gereği olan uzmanlığa sahip olduklarını belgelerler.

42.3.     Yukarıdaki fıkraya göre ücretle istihdam edilenlerin tüm üyelik hakları ücret aldıkları sürece dondurulur.

 

İktisadi ve Ticari Faaliyetler

MADDE 43-   

43.1.     Kulüp iktisadi ve ticari faaliyetlerini iktisadi işletmeler, kurduğu her türlü şirketler, kurulu şirketlere ortak olma şeklinde yürütür.

43.2.     İktisadi işletme kurulması, şirket kurulması ve mevcut şirketlere ortak olunması hususunda üyelere kazanç dağıtım gayesi taşımamak kaydıyla Genel Kurul yetkilidir.

43.3.     İktisadi işletme çalışma konuları ve esaslarını Yönetim Kurulu düzenler ve yürütür.

43.4.     İktisadi işletmeyi Kulüp Denetim Kurulu denetler.

43.5.     Kulüp İktisadi İşletmesi kurduğu şirketler ile ortak olunan şirketlere ait hiçbir mal ve hizmet alımı Kulüp Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri ile 1. ve 2. derecede kan ve sıhhi kısımlardan yapılamaz. Hiçbir iş bu kişilere ihale edilmez.

 

Diğer Spor Dallarında Faaliyet

MADDE 44-    

İstanbul Yelken Spor Kulübü talep edildiği ve rağbet gördüğü takdirde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kabul ettiği diğer amatör branşlarla da meşgul olabileceği gibi bu spor dalları için tesisler kurar ve yarışmalar düzenler.

 

Konferans ve Mesleki Dersler

MADDE 45-   

Kulüpte konferans (siyasi ve dinsel maksatlı olamaz) verileceği gibi mesleki derslerle üyenin nazari bilgileri arttırılır. Çevredeki ilköğretim, lise ve üniversitelerle temasa geçilerek Kulüp amacına uygun sportif faaliyet gösterecek gençlerin teminine ve yetiştirilmesine çalışılır.

 

Kulüp Lokaline Misafir Getirilmesi

MADDE 46-   

46.1.     Üyeler, Kulübe refakatlerinde, Yönetim Kurulunca tanzim edilecek usul ve esaslara göre misafir getirebilir.

46.2.     Üye, eş ve çocukları ile konukları Kulüp içinde huzur bozucu, onur kırıcı, incitici tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Genel ahlak, saygı ve görgü kurallarına uygun davranış içinde olmak zorundadırlar. Üye, eş ve çocukları ile konuklarının Kulüp Tüzüğüne aykırı davranışlarından üye sorumludur.

 

Tebligat Usul ve Şekli

MADDE 47-   

Üyenin tebligata yarar adresi, Kulübe bildirdiği son adrestir. Tüm tebligat bu adrese yapılır. Adres değişikliği olduğu takdirde üyenin yeni adresini yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Üyeye tebligat yapılamayan hallerde, keyfiyet ilan tahtasında on gün süre ile ilan olunur. Bu sürenin son günü tebligat tarihi olarak kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir zabıtla tespit edilir.

 

Spor Kulübünün İç Denetimi

MADDE 48-   

Spor kulübünde genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Spor Kulübünün Tüzüğünün Değiştirilme Usulü

MADDE 49-    

49.1.     Spor kulübü tüzüğünde Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirimde bulunulur.

49.2.     Spor kulübü tüzüğü değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda spor kulübü tüzüğü değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Spor Kulübünün Feshi

MADDE 50-   

50.1.     Genel Kurul tarafından her zaman spor kulübünün feshi kararı alınabilir.

50.2.     Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

MADDE 51-   

51.1.     Genel kurul tarafından spor kulübünün feshi kararı alındığında, spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde İstanbul Yelken Spor Kulübü” ibaresi kullanılır.

51.2.     Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında spor kulübünün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul tarafından belirlenen yere devredilir. Genel kurulda para, mal ve hakların devredileceği yer belirlenmemişse spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.

51.3.     Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

51.4.     Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

51.5.     Spor kulübünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Yürürlük

MADDE 52-   

Bu spor kulübü tüzüğü 52 (elli iki) madde olup spor kulübünün tescil edildiği 13.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Ek 1: Spor Kulübü Forsu

Ek 2: Spor Kulübü Logosu